Netijeli bäsdeşlik gözlegleri arkaly sanly bäsdeşleriňizi nädip öňe sürmelidigi barada semalt maslahatyBütin dünýäde gözlegleriň işewürlik üstünlikleri üçin bahasyna ýetip bolmajakdygy bilen ylalaşýan köp sanly işewür hünärmen bar. "Duşmanyňy tana" sözüni eşitdiňmi? Bilim güýçdir we gözlegler bize iň gowusy bolmak üçin bilim berýär.

Örän bäsdeşlik bazarynda, häzirki wagtda diýen ýaly kör zatlara bökmek, ýitgi bilen gutarýar. Bäsdeşlik gözlegleri haýsy ugurlardan gaça durmalydygymyzy we haýsy sapaklary öwrenmelidigimizi anyklamaga kömek edýär.

Bäsleşigiňizi we maksatly diňleýjileriňizi seljermek täze we köne kärhanalara bäsdeşlikden has ýokary kömek edýär. Netijeli gözlegler işiňiziň yzygiderli ösmegine hem kömek eder we hiç wagt öz pudagyňyzda abraýly bolarsyňyz.

Awtomatlaşdyrylan gözlegleri amala aşyrmak

Biz 1s we 0s dünýäsinde ýaşaýarys. Durmuşymyzyň ähli ugurlaryna diýen ýaly tehnologiýa täsir edýär. Gözleg güýjümizi we başarnygymyzy ýokarlandyrmak üçin bu tehnologiýany ulanmagymyz diňe mantykly bolup görünýär. SEO awtomatizasiýasy SEO hünärmenlerine bäsdeşlik gözleglerini tertipleşdirmäge kömek edip biler, şonuň üçin has möhüm mowzuklara wagt ýitirmeris. SEO awtomatlaşdyryş gurallary, täsiri gaty güýçli duýulmagy üçin tagallalarymyzy we çeşmeleriňizi jemleýär. Bu gurallar, işewür bäsdeşleriňizden we diňleýjilerden zerur ähli möhüm maglumatlary çalt we aňsat almaga mümkinçilik berýär.

Aşakda, çeşmeleriňizi tygşytly ulanýandygymyz we bäsdeşlik gözleglerinden has köp peýdalanýandygymyz we gowy pikirleri karz alyp, işiňiz üçin iň oňat SEO awtomatlaşdyryş guralyny durmuşa geçirip biljekdigimiz barada käbir möhüm maglumatlary tapyp bilersiňiz.

Bäsleşigiňizi gollanma hökmünde ulanmak

Belli bir işi ýerine ýetirmegiň iň gowy ýoluny gözläniňizde, iň oňat strategiýa köplenç ozal edenlere seretmekdir. Bäsdeşlik gözleginde ilkinji ädim, bäsdeşligiňizi kesgitlemekdir. Bu ýagdaýda, häzirki wagtda bäsleşigiňiziňkiden has gowy çykyş edýändigini aýdalyň.

Bu sahypalary kesgitleýäris we şol sahypanyň ýa-da bäsdeşleriňiziň sizden has gowy işleýändigini anyklamak üçin ýakyndan öwrenip biljek adamlaryň sanawyny döredýäris.

Derňewden soň, şol kärhanalaryň edýän oňyn we negatiw hereketleriniň sanawyny döretmeli. Markaňyza laýyk gelýän we negatiwlerden gaça durmak üçin iş modelleriňizi üýtgetmek üçin oňyn zatlary ulanýarys, şonuň üçin has gowy ýerine ýetirýäris.

Bu pudakda täze we döreýän bäsdeşlere göz aýlamagymyz möhümdir. Esasanam gowy işleýänler. Muny etmek, soňky tendensiýalary yzarlamaga we oýnumyzyň başynda durmaga kömek edýär. Şonuň üçin SERP-ni basyp almak üçin näme etselerem, bir ädim öňde galarsyňyz we garşylyga garşy hemişe taýyn bolarsyňyz.

Bäsleşigiňize gözegçilik etmek üçin birnäçe gural ulanýarys. Bu gurallar siziň bilen bäsleşýän maglumatlaryňyzy tapar.

Bäsleşigiňizi seljermekde käbir möhüm nokatlary gözleýäris. Bu nokatlar haýsy ugurlary gowulandyrmalydygymyzy we häzirki wagtda haýsy ugurlaryň gowy işleýändigini görkezýär.

Olara şular girýär:

Bäsleşigiňiziňkiden has gowy ýerine ýetirýän açar sözler barmy? Siz we bäsleşigiňiz bir tomaşaçy kategoriýasy üçin ýarag alýan ýagdaýyňyzda, haýsy açar sözleri öz sahypasynda optimallaşdyrýandyklaryna gözegçilik etmek möhümdir. Bu size haýsy açar sözlere gözegçilik etmelidigiňizi aýdýar. Hiç haçan zatlara bökmeýäris, şonuň üçin täze açar sözüň bäsdeşiňiziň web sahypasynda gowy işleýändigini görenimizde, munuň sebäbini anyklamak üçin öz gözlegimizi edýäris. Açar sözüň gymmatly baýlykdygyny bilsek, ony sahypaňyzda optimizirlemegiň has gowy usullaryny taparys.

Haýsy labyr tekstlerini ulanýarlar? Açar sözlerdäki ýaly, web sahypaňyzyň bäsdeşlik mümkinçiliginden has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Arka baglanyşyklaryny nireden aldylar?

Mazmunynyň tebigaty nähili? Wideo, suratlar, tekst, blog ýazgylary, infografika we ş.m. ulanýarlarmy? Bu meselä göz aýlaýarys, sebäbi maksatly diňleýjileriňiziň görmek isleýän zatlaryny görkezýär. Sahypaňyzda tekst we şekilleri ulanýan bolsaňyz, ýöne bäsleşigiňizde wideo we şekiller ulanylsa, bu olaryň saýlan serişdesiniň diňleýjileriňizi has özüne çekýändigini görkezýär. Munuň bilen işleşeris we mazmunyňyzyň özüne çekiji bolmagy üçin web sahypaňyzdaky mazmunyň tebigatyny üýtgederis.

Awtomatlaşdyrylan SEO gözleg gurallary

Gözleg guraly bilen haýsy web sahypalarynyň pudagyňyzda iň köp traffigi görýändigini görmek aňsat. Aslynda, birbada birnäçe web sahypasynyň traffigini yzarlap bilersiňiz. Esasy sözleri we ygtyýarlyklary üçin awtomatiki derňewi işledip bilersiňiz.

Sahypadaky her mazmuny okap, açar sözlerini ýazmagy göz öňüne getiriň. Iň ýokary derejeli üç sahypanyň haýsy açar sözleri ulanýandygyny bilmek üçin hemişelik gerek bolar. Emma bu gözleg gurallary bilen hiç wagt şol maglumatlary alyp bilersiňiz.

Gözleg maglumatlary ýygnamak bize iň gowy söweş mümkinçiligini berýär. Öwrenip we kämilleşip biler ýaly öňümizdäkileri öwrenmeli.

Internetde köp dürli SEO awtomatlaşdyryş gurallary bar. Bäsleşigiňiziň derňewini özbaşdak geçirip bilersiňiz, ýöne hünär kömegini almagyňyzy maslahat berýäris. Bu ýagdaýda habarlaşmak diýmekdir Semalt. Muny SEO hünärmenleri näme gözlemelidigini bilýändigi sebäpli aýdýarys, haýsy ölçegleriň degişlidigini ýa-da ünsüni bölýän zatlary bilýäris. Biziňkiler bu maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, sahypaňyza peýdaly bolmak üçin netijeli peýdalanýarlar.

Web sahypaňyzyň maglumatlary we bäsdeşlik maglumatlaryňyzy seljermek bilen, web sahypaňyzyň ýetmezçilik edýän ýerlerini kesgitläris. Munuň bilen sahypaňyzyň SEO bahasyny gowulaşdyryp bileris, ýöne bu gowulaşmalary we zeper ýeten ýerleri tapyp bileris.

Web sahypaňyzy öňküsinden has gowy etmek

Bäsdeşlikden öňe geçmegiň iň oňat usullaryndan biri iň gowy mazmuna eýe bolmakdyr. Gözleglerimizden toplanan maglumatlar bilen, bäsleşigiňiziň güýçli taraplaryny öwrenip bileris we sahypaňyzyň mazmunynyň hilini ýokarlandyrmak üçin çynlakaý wagt sarp edip, olary öz peýdasyna ulanyp bileris.

Baglanyşykly, kanagatlanarly we özüne çekiji mazmun döretmek, elbetde, Google we ulanyjylaryň ünsüni özüne çeker. Öz gezegiňizde, bäsleşigiňizden öňe geçip başlarsyňyz.

Bu möhüm mazmuny döredenimizden we öňe sürenimizden soň, has köp traffigi özüne çekip başlarsyňyz; tejribe wagt we öwrülişik has gowy ýaşaýar.

Günüň ahyrynda gözlegler bize dogry ugry görkezýär. Nädogry iş eden bolmagymyzy we nädip düzedip boljakdygymyzy görkezýär.

Gözleglere ähmiýet bermezlik ölüm jezasydyr

Häzirki wagtda gözleg geçirmezlik, ölüm kepilnamasyna gol çekmek ýalydyr. Bu sanly döwürde, onlaýn marketologlary gözlemezligi ýa-da ulanmazlygy saýlamak sizi we işiňizi bäsdeşlikden ep-esli derejede yzda goýýar.

Gözleg geçirmezden, açar sözleri tapyp bilmersiňiz, diňleýjileriňiziň bir sahypada we mazmunda näme gözleýändigini görmek we düşünmek bilen gyzyklanýar. Häzirki zaman dünýäsinde gözlegsiz internetde ýaşamak mümkin däl.

Netije

Häzirki peýza .da, geçmişden geçmek üçin bäsleşigiňizi ýeňip bilmeli. Bu aňsat iş däl. Çekmek üçin köp zähmet we yhlas gerek. Kömegi bilen SEO hünärmenleri, kyn bölekleriň köpüsini oňat taraplara tabşyranyňyzdan soň, iş size aňsatlaşýar.

mass gmail